YHTEYSTIEDOT

Keikkamyynti ja muut asiat

Henri Mäentaka  / Sony Live
041 540 3341
henri.maentaka@sonymusic.com
henri@kyostimakimattila.fi

Tiedotus

Sami Rikala
sami.rikala@sonymusic.com

Copyright © Kyösti Mäkimattila.